Składniki

0,5 kg soli morskiej gruboziarnistej o'Sole,

0,5 łyżki oliwy z oliwek,

40 ml mydła w płynie - najlepiej bezzapachowego,

olejek eteryczny według uznania,

ususzona skórka z dwóch limonek,

opcjonalnie barwnik spożywczy - zielony, oraz suszone plastry limonki dla ozdoby.

Przygotowanie

W mi­secz­ce wy­mie­szać wszyst­kie płyn­ne skład­ni­ki, w osob­nym po­jem­ni­ku - su­che. Ca­łość po­wo­li i de­li­kat­nie po­łą­czyć cią­gle mie­sza­jąc. Du­żą bryt­fan­nę wy­ło­żyć pa­pie­rem do pie­cze­nia. Umieść na nim przy­go­to­wa­ną ma­sę. Po­zo­sta­wić do wy­schnię­cia na oko­ło 2 do­by. Prze­sy­pać do sło­ika umiesz­cza­jąc w nim po pla­ster­ku wy­su­szo­nej li­mon­ki. Uwa­ga! ole­jek ete­rycz­ny cięż­ko do­myć z na­czyń.