Składniki

400 g cukru trzcinowego

120 g masła

150 g wybranych orzechów

1 łyżeczka soli morskiej gruboziarnistej

Przygotowanie

Przy­go­tuj wszyst­kie skład­ni­ki, tak aby by­ły pod rę­ką. Cu­kier roz­top na du­żym ogniu. Zm­niejsz ogień do śred­nie­go, po­cze­kaj aż zmie­ni ko­lor. Do­daj po­sie­ka­ne drob­no orze­chy oraz ma­sło, i smaż oko­ło 2 mi­nut. Do­daj pół ły­żecz­ki so­li i za­mie­szaj. Ma­sę prze­lej na bla­chę wy­ło­żo­ną per­ga­mi­nem, wy­rów­naj. Po­syp po­zo­sta­łą so­lą. Od­staw do za­sty­gnię­cia na oko­ło 1 go­dzi­nę.