Składniki

6 kg mło­dych bu­racz­ków,

6 ce­buli,

4 pa­prycz­ki chil­li,

1 szklan­ka octu,

1 szklan­ka cu­kru,

2 łyż­ki so­li sto­ło­wej o'So­le.

Przygotowanie

Bu­racz­ki ugo­tuj i po­krój w pla­sterki. Przy­go­tuj za­le­wę z octu, cu­kru i so­li. Ce­bu­lę po­krój w piór­ka, a chil­li w drob­ną ko­stecz­kę. Wy­mie­szaj po­kro­jo­ne skład­ni­ki z bu­racz­ka­mi i prze­łóż do sło­ików. Za­lej wszyst­ko przy­go­to­wa­ną za­le­wą. Pa­ste­ry­zuj około 30 mi­nut.