Składniki

1 kg szyn­ki wie­przo­wej
1/2 szklan­ki cu­kru
1/3 szklan­ki so­li wa­rzo­nej o'So­le
2 ły­żecz­ki so­li pe­klo­wej
2 ły­żecz­ki czosn­ku
1 ły­żecz­ka ma­je­ran­ku
2 ły­żecz­ki pa­pry­ki wę­dzo­nej
1 ły­żecz­ka kur­ku­my
1 ły­żecz­ka pie­przu zio­ło­we­goPrzygotowanie

Szyn­kę oczy­ścić, umyć i osu­szyć. Na­trzeć cu­krem i zo­sta­wić w lo­dów­ce na 1,5 dnia, po czym od­lać wo­dę (któ­ra wy­cie­kła z mię­sa) i prze­wró­cić na dru­gą stro­nę na ko­lej­ne 1,5 dnia. Po tym cza­sie mię­so umyć i osu­szyć. Na­trzeć mie­szan­ką so­li pe­klo­wej i wa­rzo­nej i pozo­sta­wić na ko­lej­ne 3 dni, pa­mię­ta­jąc o od­la­niu wo­dy i prze­rzu­ce­niu mię­sa na dru­gą stro­nę. Po­now­nie mię­so umyć, osu­szyć i na­trzeć przy­pra­wa­mi. Prze­ło­żyć do siat­ki i po­wie­sić w prze­wiew­nym miej­scu. Su­szyć 10-12 dni.