Składniki

3 kg po­mi­do­rów,
olej z pe­stek dy­ni,
1 głów­ka czosn­ku,
kil­ka ga­łą­zek ty­mian­ku,
sól mor­ska gru­bo­ziar­ni­sta o’So­le.

Przygotowanie

Po­mi­do­ry po­kro­ić w pla­stry. Po­sy­pać so­lą i uło­żyć na bla­chach. Bla­chę wło­żyć do pie­kar­ni­ka na 100 stop­ni (ter­mo­obieg). Drz­wicz­ki od pie­kar­ni­ka po­zo­sta­wić uchy­lo­ne. Po­cze­kać kil­ka go­dzin aż po­mi­do­ry się usu­szą. Wy­su­szo­ne po­mi­do­ry prze­ło­żyć do sło­ików. Do­dać przy­pra­wy (ga­łąz­ka ty­mian­ku i zą­bek czosn­ku na sło­iczek 300 ml). Za­lać go­rą­cym ole­jem z pe­stek dy­ni. Za­krę­cić i zo­sta­wić do wy­sty­gnię­cia.