Składniki

5 kg doj­rza­łych po­mi­do­rów,

1 kg mar­ch­wi,

1 kg pa­pry­ki żół­tej i zie­lo­nej,

3 pa­prycz­ki chi­li,

½ kg cu­kru,

½ l ole­ju,

1 głów­ka czosn­ku,

4 łyż­ki so­li mor­skiej drob­no­ziar­ni­stej o’So­le,

1 szklan­ka octu.

Przygotowanie

Po­mi­do­ry, mar­chew­kę i pa­pry­ki prze­ło­żyć do garn­ka i go­to­wać bez przy­kry­cia około 2 go­dzi­ny. Na­stęp­nie ca­łość zblendować. Do­dać cu­kier, olej i gotować kolejne 30 mi­nut. Po tym cza­sie do­dać czo­snek, sól i ocet. Go­to­wać ko­lej­ne 15 mi­nut. Prze­lać do sło­ików i pa­ste­ry­zo­wać 15 mi­nut.