Składniki

½ kg po­mi­do­rów,

5 zia­ren pie­przu,

ka­wa­łek chrza­nu,

1 łyż­ka so­li ka­mien­nej nie­jo­do­wa­nej o’So­le,

2 ga­łąz­ki ko­pru wło­skie­go,

½ ce­bu­li po­kro­jo­nej w piór­ka,

5 zia­ren gor­czy­cy,

5 li­ści wi­śni.

Przygotowanie

Po­mi­do­ry wy­czy­ścić z gniazd na­sien­nych, na spód sło­ika uło­żyć li­ście wi­śni, war­stwę po­mi­do­rów, pieprz, chrzan i ko­per. Po­mię­dzy war­stwa­mi uło­żyć dru­gi liść wi­śni i ko­lej­ną war­stwę po­mi­do­rów z przy­pra­wa­mi. Ca­łość za­lać za­le­wą z so­li, gor­czy­cy i ce­bu­li. Za­le­wą za­lać po­mi­do­ry w sło­iku. Pa­ste­ry­zo­wać 15 mi­nut.