Składniki

1 kg ma­łych pa­ti­so­nów,
0,5 głów­ki czosn­ku,
1 pa­prycz­ka chi­li,
10 zia­ren zie­la an­giel­skie­go,
3 li­ście lau­ro­we,
10 zia­renek gor­czy­cy,
3 łyż­ki so­li ka­mien­nej nie­jo­do­wa­nej o'So­le,
5 ły­żek cu­kru,
1 szklan­ka octu 10%,
5 szkla­nek wo­dy.

Przygotowanie

Pa­ti­so­ny umyć i po­kro­ić, wło­żyć do sło­ików. Do­dać po­sie­ka­ny czo­snek i chi­li, a tak­że przy­pra­wy do sma­ku. Przy­go­to­wać za­le­wę: z wo­dy, octu, cu­kru i so­li oraz przy­praw, ca­łość za­go­to­wać. Za­lać sło­iki i pa­ste­ry­zo­wać 15 mi­nut.